Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes
Codi: CFPM IC10 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

  • Muntatge i manteniment d'equips (198 hores)
  • Sistemes operatius monolloc (132 hores)
  • Aplicacions ofimàtiques (165 hores)
  • Sistemes operatius en xarxa (132 hores)
  • Xarxes locals (165 hores)
  • Seguretat informàtica (132 hores)
  • Serveis de xarxa (165 hores)
  • Aplicacions web (198 hores)
  • Formació i orientació laboral (99 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  • Anglès tècnic (99 hores)
  • Síntesi (99 hores)
  • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior,
  • al món laboral, com a:
    • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
    • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
    • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
    • tècnic o tècnica de suport informàtic;
    • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
    • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
    • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
    • comercial de microinformàtica;
    • operador o operadora de teleassistència, i
    • operador o operadora de sistemes.
  • SMX
  • ASIX
  • DAW
  • Informàtica - 2x3

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes
Codi: CFPM IC10 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

  • Muntatge i manteniment d'equips (198 hores)
  • Sistemes operatius monolloc (132 hores)
  • Aplicacions ofimàtiques (165 hores)
  • Sistemes operatius en xarxa (132 hores)
  • Xarxes locals (165 hores)
  • Seguretat informàtica (132 hores)
  • Serveis de xarxa (165 hores)
  • Aplicacions web (198 hores)
  • Formació i orientació laboral (99 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  • Anglès tècnic (99 hores)
  • Síntesi (99 hores)
  • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior,
  • al món laboral, com a:
    • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
    • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
    • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
    • tècnic o tècnica de suport informàtic;
    • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
    • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
    • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
    • comercial de microinformàtica;
    • operador o operadora de teleassistència, i
    • operador o operadora de sistemes.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa
Codi: CFPS ICA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

  • Implantació de sistemes operatius (231 hores)
  • Gestió de bases de dades (165 hores)
  • Programació bàsica (165 hores) 
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
  • Fonaments de maquinari (99 hores)
  • Administració de sistemes operatius (132 hores)
  • Planificació i administració de xarxes (165 hores)
  • Serveis de xarxa i Internet(99 hores)
  • Implantació d'aplicacions web (66 hores)
  • Administració de sistemes gestors de bases de dades(99 hores)
  • Seguretat i alta disponibilitat(99 hores)
  • Formació i orientació laboral (99 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  • Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa (99 hores)
  • Formació en centres de treball (317 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral com a:
    • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
    • responsable d'informàtica,
    • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
    • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
    • personal de suport tècnic,
    • tècnic o tècnica en teleassistència,
    • tècnic o tècnica en administració de base de dades,
    • tècnic o tècnica de xarxes
    • supervisor o supervisora de sistemes,
    • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i
    • tècnic o tècnica en entorns web.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web
Codi: CFPS ICC0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

  • Sistemes informàtics (198 hores)
  • Bases de dades (231 hores)
  • Programació(297 hores)
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
  • Entorns de desenvolupament (66 hores)
  • Desenvolupament web en entorn client (165 hores)
  • Desenvolupament web en entorn servidor (165 hores)
  • Desplegament d'aplicacions web (99 hores)
  • Disseny d'interfícies web (99 hores)
  • Formació i orientació laboral (99 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
  • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web (99 hores)
  • Formació en centres de treball (317 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral com a:
    • programador web
    • programador multimèdia
    • desenvolupador d'aplicacions en entorns web
Llegir més

 

Tens la possibillitat de fer els 2 cicles de grau superior en únicament 3 anys.

El pla d'estudis es el següent:

 

1r any comú ASIX i DAW

- Sistemes informàtics

- Bases de dades

- Programació

- Llenguatges de marques i SGI

- Formació i orientació laboral

- Empresa i iniciativa emprenedora

 

2n any específic d'ASIX

- Implantació de sistemes operatius.

- Gestió de bases de dades

- Fonaments de maquinari.

- Administració de sistemes operatius.

- Planificació i administració de xarxes.

- Serveis de xarxa i Internet.

- Implantació d'aplicacions web.

- Administració de SGBD

- Seguretat i alta disponibilitat.

- Projecte d'ASIX

- Formació en centres de treball.

 

2n any específic de DAW

- Complement Bases de dades

- Programació

- Entorns de desenvolupament

- Desenv. web en entorn client

- Desenv. web en entorn servidor

- Desplegament d’aplicacions web

- Disseny d’interfícies web

- Projecte de DAW

- Formació en centres de treball

 

 

 

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs