Accedeix al blog "El rincón del surco"

 • Producció agroecològica
 • Jardineria i floristeria
 • Paisatgisme i medi rural

Tècnic o tècnica en producció agroecològica
Codi: CFPM AR21

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotacions ramaderes (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Fonaments agronòmics (231 hores)
 • Fonaments zootècnics (99 hores)
 • Implantació de cultius ecològics (132 hores)    
 • Taller i equips de tracció (132 hores)    
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles (99 hores)
 • Principis de sanitat vegetal (99 hores)
 • Producció vegetal ecològica (187 hores)
 • Producció ramadera ecològica (110 hores)    
 • Maneig sanitari de l'agrosistema (132 hores)    
 • Comercialització de productes agroecològics (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)    
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)    
 • Formació en centres de treball (383 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica;
  • agricultor ecològic o agricultora ecològica;
  • criador o criadora de bestiar ecològic;
  • avicultor ecològic o avicultora ecològica;
  • apicultor ecològic o apicultora ecològica;
  • productor o productora de llet ecològica i/o d'ous ecològics;
  • planterista ecològic, i
  • operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.
Llegir més

Tècnic o tècnica en jardineria i floristeria
Codi: CFPM AR50

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d'exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617  lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Jardineria (LOGSE)

CONTINGUTS
 • Fonaments agronòmics (165 hores)
 • Taller i equips de tracció (99 hores)
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles    (99 hores)
 • Principis de sanitat vegetal (99 hores)
 • Control fitosanitari (99 hores)    
 • Implantació de jardins i zones verdes (165 hores)
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes (132 hores)    
 • Producció de plantes i pans d'herba en viver (165 hores)    
 • Composicions florals i amb plantes (66 hores)    
 • Establiments de floristeria (66 hores)    
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria (66 hores)    
 • Formació i orientació laboral    
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)    
 • Anglès tècnic (99 hores)    
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)
 • Projecte (86 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • Treballador/a d'hortes, vivers i jardins
  • Jardiner/a, en general
  • Jardiner/a i cuidador/a de camps d'esport
  • Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics
  • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
  • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
  • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
  • Planterista
  • Treballador/a en vivers, en general
  • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
  • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
  • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
  • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
  • Empeltador/a
  • Treballador/a qualificat/ada en vivers
  • Florista per compte propi o aliè
  • Oficial/a de floristeria
  • Venedor/a de floristeria
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en paisatgisme i medi rural 
Codi: CFPS ARB0

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

CONTINGUTS

 • Botànica agronòmica (99 hores)
 • Gestió i organització del viver (198 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Topografia agrària (99 hores)
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals (165 hores)
 • Planificació de cultius (165 hores)
 • Gestió de cultius (165 hores)
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge (198 hores)
 • Conservació de jardins i gespes  esportives (198 hores)
 • Projecte de paisatgisme i medi rural (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  •  tècnic o tècnica en jardinería;
  • dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte;
  • encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes;
  • encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural);
  • treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge;
  • encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge;
  • encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria;
  • encarregat o encarregada o capatàs agrícola;
  • gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica);
  • responsable de magatzem agrícola;
  • responsable d'equips de tractaments terrestres;
  • encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins;
  • encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics;
  • encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver;
  • encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;
  • encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
  • encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba;
  • encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.
Llegir més

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs